Podvojné účtovníctvo

 

Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov a pre ich vznik je dôležitý okamih ich vzniku, nie úhrady. 

Náklady sú peňažné vyjadrenie spotreby, spotrebovaných vstupov podniku pri výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb. 

Výnosy sú peňažné vyjadrenie príjmu, všetkého, čo podnik získa svojou činnosťou pri predaji tovarov poskytovaní služieb (a ostatnej činnosti).

Kto je povinný viesť podvojné účtovníctvo?

 

Ktoré knihy sa vedú v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje: